Varmennustarkastus

Paritaloa suurempien asuinrakennusten sähkölaitteistoille ja muille pääsulakkeiltaan yli 35A:n sähkölaitteistoille (laitteistoluokat 1, 2 ja 3) pitää käyttöönottotarkastuksen lisäksi teettää varmennustarkastus.

Varmennustarkastus on uudisasennusten lisäksi tehtävä myös edellä mainittuihin laitteistoihin kohdistuvalle sähköasennuksen merkittävälle muutos- tai laajennustyölle. Muutoksen tai laajennuksen katsotaan olevan merkittävä, kun muutosaluetta suojaavan ylivirtasuojan koko on yli 35A laitteistossa, jolle ei edellytetä käytön johtajaa, tai muutosaluetta suojaavan ylivirtasuojan koko on yli 250A laitteistossa, jolle on nimettävä käytön johtaja.

Varmennustarkastuksessa tarkastetaan sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä annetun sähköturvallisuuslain (1135/2016) 46 § mukaisesti,

  • että sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuudelle ja sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle säädetyt vaatimukset
  • että sähkölaitteistolle on tehty asianmukainen käyttöönottotarkastus
  • että sähkötöiden tekijöillä on oikeus tehdä kohteen sähkötyöt (esim. kelpoisuustodistuksella, ilmoitus Tukes:lle on kunnossa tms.)

Tarkastuksissa noudatetaan seuraavia periaatteita:

  • Varmistetaan pistokokein silmämääräisin havainnoin, mittauksin ja testauksin, että tarkastettava laitteisto täyttää sähköturvallisuudelle säännöksissä ja määräyksissä asetetun tason.

Tarkastuksesta laaditaan tarkastusseloste asiakkaalle.

Määräaikaistarkastus

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus on lakisääteinen velvoite ja sen tilaaminen kuuluu sähkölaitteiston haltijalle. Yleensä velvoite on kiinteistön omistajalla ja vuokratilanteissa sillä, joka vastaa kiinteistön pitkäaikaisesta kunnossapidosta.

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastuksia on tehtävä yli 35 A sulakkeilla varustetuille liike-, toimisto-, teollisuus- ja maatalousrakennuksille sekä näitä vaativammille sähkölaitteistoille. Velvoite ei koske tavallisia asuinrakennuksia.

Määräaikaistarkastuksissa varmistutaan sähköturvallisuuslain (1135/2016) 50 §:n mukaisesti siitä, että sähkölaitteiston käyttö on turvallista, kunnossapito on riittävää turvallisuuden ylläpitämiseksi ja luokan 2 ja 3 laitteistolle on tehty sähköturvallisuuden varmistava kunnossapito-ohjelma ja muiden osalta on käytössä käyttö- ja huolto-ohjeet ja laitteistolle on tehty hoito- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet

  • sähkölaitteiston käyttöön ja hoitoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä
  • sähkölaitteiston laajennus- ja muutostöistä on asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.

Suoritetusta tarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja.

Kunnossapitotarkastus

Kiinteistönhaltija voi halutessaan tilata vapaaehtoisen tarkastuksen, muun selvityksen tai asiantuntijalausunnon sähkölaitteistolleen. Tällöin haltijan ja tarkastajan välinen sopimus määrittelee toimeksiannon laajuuden ja sisällön.

Vapaaehtoinen tarkastus voidaan suorittaa esimerkiksi omakotitalon tai asuinkerrostalon sähkölaitteistolle, jonka turvallisuudesta halutaan syystä tai toisesta varmistua. Sähkölaitteistossa ilmenneet epämääräiset asennukset, poikkeava toiminta tai usein tapahtuvat vikaantumiset ovat hyvä syy tehdä toimeksianto vapaaehtoisesta tarkastuksesta tai muusta selvityksestä. Asunto- tai kiinteistökaupan yhteydessä sähkölaitteiston tarkastus on kiinteistöissä perusteltua ja suositeltavaa.

Sovelletaan määräaikaistarkastuksen toimintoja ja laaditaan raportti havainnoista.

Lämpökuvaus

Lämpökuvaus on havaittu hyväksi toimenpiteeksi osana kunnossapitoa. Lämpökameralla voidaan havaita alkavaa vikaantumista ja siten ehkäistä odottamatonta, mahdollista palovaarallista vikaantumista.

TARKASTUSTEN YHTEYSHENKILÖ

Palvelun tuotannosta vastaa valtuutettu tarkastaja Tapio Heinonen, puh 044 736 3736.

TARKASTUS- JA LASKENTAPALVELUT